Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden webwinkel vlonderbeits-nl In deze algemene voorwaarden staat een aantal basisregels voor ons als webwinkel en u als consument. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden webwinkel vlonderbeits-nl Artikel 1 Definities .................................................................................................................................... 2 Artikel 2 Onze identiteit ............................................................................................................................ 2 Artikel 3 Toepasselijkheid ......................................................................................................................... 2 Artikel 4 Informatie ................................................................................................................................... 3 Artikel 5 Bevestiging en beveiliging .......................................................................................................... 3 Artikel 6 Herroepingsrecht bij levering van producten .............................................................................. 4 Artikel 7 Herroepingsrecht bij leveringvan diensten en digitale inhoud die niet opnmateriële drager is geleverd ..................................................................................................................................... 4 Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht ........................................................................................................ 4 Artikel 9 Ontbinding door herroeping ........................................................................................................ 5 Artikel 10 De prijs ...................................................................................................................................... 6 Artikel 11 Conformiteit en garantie ............................................................................................................ 6 Artikel 12 Levering en uitvoering ............................................................................................................... 6 Artikel 13 Duurtransacties: opzegging, verlenging en duur ....................................................................... 7 Artikel 14 Betaling ...................................................................................................................................... 7 Artikel 15 Klachtenregeling ........................................................................................................................ 8 Artikel 16 Intellectueel eigendom ............................................................................................................... 9 Artikel 17 Persoonsgegevens ...................................................................................................................... 9 Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter ..................................................................................... 9 Artikel 19 Links .......................................................................................................................................... 10 Artikel 20 Uw gegevens ............................................................................................................................. 10 Artikel 21 Aanvullende of afwijkende bepalingen ...................................................................................... 10 Artikel 22 Wijzigingen Algemene Voorwaarden ......................................................................................... 10 1 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden verstaan wij onder: 1. Wij: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; in dit geval de webwinkel waar u de aankoop heeft gedaan. 2. U: dit bent u; de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met ons. 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zie nr. 4) voor de verkoop van een product, dienst of digitale inhoud tot en met het afsluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld een bestelling bij een webwinkel, maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen. 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat u en wij tegelijk in dezelfde ruimte zijn geweest; bijvoorbeeld telefoon of internet. 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen u gebruik kan maken van het herroepingsrecht. 6. Herroepingsrecht: uw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. 7. Dag: kalenderdag. 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand voor een reeks van producten, diensten of digitale inhoud, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting is verspreid in de tijd. 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat u kan gebruiken om informatie die persoonlijk tot u is gericht op te slaan, waarbij deze informatie later geraadpleegd kan worden en ongewijzigde reproductie van deze informatie mogelijk is, bijvoorbeeld een cd-rom of een usb-stick. 10. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden Artikel 2 Onze identiteit vlonderbeits-nl Telefoonnummer: Bereikbaarheid : Emailadres: KvK-nummer: 73560685 BTW-identificatienummer: Bankrekeningnummer (IBAN en BIC): Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod van ons en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen u en ons. 2. Deze algemene voorwaarden zijn voor u beschikbaar voordat u de overeenkomst op afstand afsluit. Wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is aangegeven waar en hoe u de algemene voorwaarden bij ons kunt inzien. Wanneer u dit wilt, sturen wij u de algemene voorwaarden zo snel mogelijk gratis toe. 3. Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kunnen wij anders dan in het voorgaande lid en nog voordat de overeenkomst is gesloten- deze algemene voorwaarden elektronisch aan u beschikbaar stellen. Dit doen wij dan op een manier waarop u deze gemakkelijk kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Wanneer dit redelijkerwijs niet kan, geven wij aan waar en hoe u deze algemene voorwaarden elektronisch kan bekijken. Wanneer u daarom vraagt, sturen wij u deze zo snel mogelijk gratis elektronisch toe 4. Wanneer naast onze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden gelden, zijn lid 2 en 3 hiervoor ook geldig. Wanneer er tegenstrijdige algemene voorwaarden van toepassing zijn, kunt u zich beroepen op de bepaling die voor u het meest gunstig is. Artikel 4 Informatie 1. Voordat u de koop sluit, krijgt u van ons informatie waarmee u het aanbod goed kan beoordelen, bijvoorbeeld door een omschrijving en afbeeldingen van het product, de dienst en/of de digitale inhoud die overeenkomen met de werkelijkheid. Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en verplichtingen, zoals: 1. de totaal te betalen prijs, waaronder bijvoorbeeld een eventuele verwijderingsbijdrage of afleveringskosten; 2. de manier waarop de overeenkomst tot stand komt; 3. of het herroepingsrecht wel of niet van toepassing is; 4. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; 5. de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt; 6. de tarieven die u moet betalen als u contact met ons wilt opnemen, wanneer dit anders is dan het basistarief; 7. de manier waarop u voor het sluiten van de overeenkomst van door u niet gewilde handelingen op de hoogte raakt, net als de wijze waarop u deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt; 8. de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; 9. de gedragscodes waar wij ons aan moeten houden en de manier waarop u deze gedragscodes elektronisch kan bekijken; 10. de manier waarop u inzage kunt krijgen in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen; en 11. de minimale duur van de overeenkomst op afstand, als het gaat om een duurtransactie. 2. Uiterlijk bij levering van het product, de dienst of de digitale inhoud krijgt u van ons de volgende informatie. Deze informatie krijgt u schriftelijk of zodanig dat u deze makkelijk kan opslaan op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld een cd-rom of een usb-stick): a. ons bezoekadres, waar u een klacht kunt indienen; b. of u een herroepingsrecht heeft en, als u een herroepingsrecht heeft, de manier waarop u hiervan gebruik kan maken; c. informatie over bestaande service na aankoop en garanties; d. de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens, tenzij u deze al vóór de uitvoering van de overeenkomst heeft gekregen; e. de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst als deze langer duurt dan één jaar of van onbepaalde duur is; f. als u een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 3. Bij een duurtransactie is lid 2 alleen van toepassing op de eerste levering. Artikel 5 Bevestiging en beveiliging 1. Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons een elektronische bevestiging. Zolang dit niet is gebeurd, kunt u nog afzien van de koop door de overeenkomst te ontbinden (zie artikel 9). 2. Als u via internet bestelt, beveiligen wij de uitgewisselde data en de online omgeving. Als u elektronisch betaalt, zorgen wij voor passende veiligheidsmaatregelen. 3. Wij kunnen onderzoeken of u aan uw betalingsverplichting kan voldoen en of u de overeenkomst op afstand verantwoord kan aangaan, zolang wij daarbij binnen de wet blijven. Wij mogen bijvoorbeeld bekijken of u geregistreerd bent bij het Bureau Krediet Registratie. Wanneer wij goede redenen hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, mogen wij gemotiveerd uw bestelling of aanvraag weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden.

Download als PDF